06-10187245 caroline@dietist.com

Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1. Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Diëtistenpraktijk Caroline de Smit. Dit geldt voor de locaties in Leidschendam-Voorburg en Oegstgeest en adviezen via mail, telefoon of beeldbellen.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gedefinieerd, tenzij anders aangegeven:

Diëtist: een professional die een Nederlands diploma diëtetiek heeft behaald en ingeschreven is in het basisregister van het kwaliteitsregister.

Cliënt: de persoon aan wie de diëtist advies verleent.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn ze van toepassing op alle handelingen die verband houden met die overeenkomsten tussen Diëtistenpraktijk Caroline de Smit en de cliënt.

Artikel 3. Adres/bank/personalia

Correspondentieadres:
Vlietweg 14
2266 KA Leidschendam-Voorburg
T.a.v. Caroline de Smit

Mail: caroline@dietist.com
Telefoon: 06-10187245

KVK: 55948766
KP: 79908184789
Bank: NL16 RABO 0174 1620 06

Artikel 4. Directe toegankelijkheid/Verwijzing

De diëtist is beschikbaar zonder dat er een verwijzing nodig is, maar om in aanmerking te komen voor vergoeding van de consulten kan de zorgverzekeraar vragen om een verwijzing van een arts (raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).

Artikel 5. Tarieven/Vergoedingen

Hiervoor verwijs ik door naar de specifieke pagina, die daarvoor gemaakt is.

Artikel 6. Patiëntgegevens/Privacy/AVG

Hiervoor verwijs ik door naar de specifieke pagina, die daarvoor gemaakt is.

Artikel 7. Rapportage/delen

Diëtistenpraktijk Caroline de Smit zal, indien noodzakelijk en met uw toestemming, uw gegevens delen met andere zorgverleners voor behandeldoeleinden, zoals het rapporteren aan de verwijzer of het overdragen van gegevens aan andere instellingen bij opname.

Diëtistenpraktijk Caroline de Smit zal, indien nodig en met uw toestemming, uw gegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden en mogelijk ook voor onderzoek. Uw gegevens zullen echter nooit naar u herleidbaar zijn en altijd anoniem verwerkt worden.

Voor volledige gedetailleerde informatie over omgang met gegevens van cliënten voor zorgprofessionals verwijs ik door naar de specifieke pagina, die daarvoor gemaakt is

Artikel 8. Behandeltijd/intake

De behandeling door de diëtist bestaat niet alleen uit een gesprek, maar omvat ook andere activiteiten. Na het gesprek zal de diëtist de voedingsvoorkeuren, medische gegevens analyseren en vervolgens een persoonlijk dieetadvies opstellen. Deze taken vallen onder het individueel voorbeeld dagmenu, waarbij het niet nodig is dat de cliënt aanwezig is.

Artikel 9. Afzeggen/verhindering

Afspraken dienen minimaal 24 uur (één dag) van tevoren te worden afgezegd, anders wordt het dieetconsult alsnog in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Artikel 10. Betaling/Declaraties

Indien de cliënt zelf de behandelingen betaalt, ontvangt hij/zij van de diëtist een factuur. De cliënt dient het totaalbedrag op de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Bij gecontracteerde zorg worden de declaraties direct bij de zorgverzekeraar ingediend. Als de behandeling onder het verplicht eigen risico valt, ontvangt de cliënt een rekening van de zorgverzekeraar.

Artikel 11. Uitblijven betaling

Bij herhaaldelijke herinnering na niet-betalen wordt de claim doorgezet naar een incassobureau.

Artikel 12. Aansprakelijkheid/geen garantie

Het advies van de diëtist is gericht op het behalen van resultaten, maar er kan geen garantie worden gegeven voor het behalen van specifieke resultaten. De diëtist is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die voortvloeit uit of verband houdt met de opvolging van de verstrekte adviezen door de cliënt, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid aan de zijde van de diëtist.

Artikel 13. Klachten

Diëtistenpraktijk Caroline de Smit streeft ernaar om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk om contact op te nemen met Diëtistenpraktijk Caroline de Smit.

Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. Het Klachtenloket Paramedici is per e-mail via info@klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur)

Artikel 14. Copyright

Alle afbeeldingen, essays, video’s op deze site zijn en blijven eigendom van Diëtistenpraktijk Caroline de Smit. Alles is originele content en/of zelfstandig vervaardigd. Geïnteresseerden mogen teksten quoten of delen op eigen site of via social media, zolang er maar een referentie of link bijstaat. Gelieve logo’s niet te verwijderen.

Artikel 15. Exemplaar voorwaarden

Mocht de client er prijs op stellen, dan kan hij/zij een kopie van de algemene voorwaarden en AVG/privacyverklaring ontvangen. Al deze gegevens staan overigens online op de website www.dietist.com.